Algemene voorwaarden ASWELL®

 

BELANGRIJK! Deze gebruiksvoorwaarden bepalen uw gebruik van deze site, die wordt verzorgd door ons bedrijf. Door het bezoeken van deze site, erkent en accepteert u onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment en naar eigen goeddunken door ons bedrijf worden aangepast. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

 

Vertrouwen en een prettige interactie tussen cliënt en therapeut/behandelaar zijn belangrijke voorwaarden als het gaat om healing. Aswell behoudt zich dan ook het recht voor om, bij afwezigheid van deze voorwaarden, een cliënt/deelnemer te weigeren.

 

 Disclaimer

 

 • Astrid de Heij van ASWELL is een intuïtief healer en spiritueel coach en is op geen enkele wijze medisch of geneeskundig onderlegd. Astrid is GEEN arts, stelt geen diagnose en aanvaard hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 • Energetisch behandelaars/therapeuten nemen nooit de plaats in van bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten etc. en zijn ook geen vervanging voor de gezondheidszorg. Een consult garandeert geen (blijvende) verandering van de fysieke, mentale, emotionele en/of spirituele gesteldheid van mens noch dier.
 • Ieder persoon blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met de informatie doet die zij als medium ontvang en doorgeef aan de cliënt.
 • Nog ASWELL nog Astrid de Heij is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cliënt na een consult met de opgedane informatie en kennis doet. 
 • Astrid stuurt energie naar elke persoon op haar lijst zodat zij zichzelf kunnen genezen. Astrid de Heij is niet verantwoordelijkheid voor eventuele verbetering of genezing. Ieder persoon die deelneemt aan een ENERGIE HEALING of behandeling is zelf volledige verantwoordelijkheid voor eventuele wijzigingen en de gevolgen die kunnen optreden.
 • Aswell garandeert niet dat met het volgen van een programma, training en/of sessie het beoogde resultaat zal worden bereikt. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes van het programma, training en/of de sessie is mede afhankelijk van de inspanning van de klant.
 • De overeenkomst tot het volgen van een programma, training of sessie wordt aangegaan voor een bepaalde tijd. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 • De klant dient het gehele programma af te nemen. Het programma is enkel effectief als het door de klant volledig wordt doorlopen en wordt afgemaakt.
 • De overeenkomst tot het volgen van een programma kan niet tussentijds worden opgezegd. Indien de klant het programma niet (meer) volgt, dient de klant wel alle (resterende) termijnen te voldoen, tenzij de klant het programma niet meer volgt door toedoen van Aswell.

  

Aanmeldingen

 

 

 • Aanmeldingen voor een consult kan via www.aswell.nl of via PraktijkVoorEnergetischeTherapie@aswell.nl
 • Een overeenkomst komt tot stand door de aanmelding via een ingevuld en ondertekend intake formulier. Dit kan via de website, een schriftelijke aanvraag per e-mail of schriftelijk via de post.
 • Aanmelden voor kinderen alleen met toestemming van de ouder(s) of voogd.
 • Alle zijn bedoeld voor particulieren en kleine zelfstandige ondernemers.

  

Betaling

 

 • Betalingen dienen contant, of via Ideal te geschieden, tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Het verschuldigde bedrag dient te allen tijden voor aanvang van een consult op rekening van Aswell ® te zijn bijgeschreven met vermelding van uw naam en het betreffende consult/workshop/training, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.
 • Een individueel consult dient contant te worden voldaan.
 • Indien een consult/workshop/training wegens onvoorziene omstandigheden vanuit Aswell geen doorgang kan vinden, wordt  een nieuwe afspraak gemaakt of anders de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling gerestitueerd.
 • Voor overige bedrijven, instellingen, etc. geldt een vergoeding overeenkomstig met het overeengekomen te volgen traject.
 • De prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijke BTW.
 • IBAN: NL03 INGB 0004 9675 30  t.n.v. ASWELL

 

  

Digitale producten, trainingen en downloads

 •  Digitale producten / trainingen / downloads worden niet verkocht aan eindgebruikers, ongeacht het gebruik van termen als "koop", "verkoop", "aanschaf", "bestel" etc. Uw sublicentie op digitale producten / trainingen / downloads is non-exclusief, niet-overdraagbaar, niet sub-licenseerbaar en beperkt.

 

Annuleringsvoorwaarden voor consulten/workshops/trainingen

 • Het is niet mogelijk om een consult voor een healing op afstand te annuleren.
 • Annuleert u binnen 24 uur voor een persoonlijke afspraak, dan betaalt u het volledige bedrag. Voor die tijd is annuleren kosteloos.
 • Annuleert u meer dan 21 dagen voor het begin van de workshop/training, dan krijgt u het workshop bedrag minus € 35,= administratiekosten terug.
 • Annuleert u meer dan 14 dagen voor het begin van de workshop/training, dan krijgt u het 50% van het workshop bedrag minus € 35,= administratiekosten terug.
 • Annuleert u minder dan 14 dagen voor de aanvang van de workshop dan vind er geen restitutie plaats. Er worden geen annulering en administratiekosten berekend als u voor een plaatsvervanger zorgt. U regelt in dit geval zelf de betaling met die persoon.

  

Tevredenheids garantie

 

 • Mocht u na 7 dagen besluiten dat deze lopende (digitale) training, om wat voor een redenen dan ook, niet aan uw verwachtingen voldoet, dan vindt volledige restitutie van het door u betaalde bedrag plaats. Dit sluit u tevens uit van verdere deelname aan de training, de daarbij behorende activatie’s en lidmaatschap van eventuele Facebook groep.
 • Opzegging termijn gaat in vanaf de startdatum van de training.
 • Opzeggingen worden alleen via de mail geaccepteerd.

  

Auteursrecht

 • Zonder schriftelijke toestemming van Astrid de Heij is het niet toegestaan eventueel verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van de cliënt/deelnemer zelf gebruikt worden.
 • Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens consult door cliënt en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Astrid de Heij.

 

Bijzondere bepalingen

 • ASWELL werkt niet met cliënten met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is.
 • De cliënt dient van tevoren te melden dat zo'n reactie mogelijk is. ASWELL is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie.
 • ASWELL behoudt zich het recht voor cliënten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een consult/workshop/training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van eventuele overige cliënten/deelnemers, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelname kosten onverlet.
 • Wanneer een cliënt besluit om tijdens een consult/workshop/training op eigen initiatief te vertrekken is hij/zij dit verplicht te melden aan Astrid de Heij en is restitutie van de betaling uitgesloten.
 • Een cliënt/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van eventuele andere cliënten/deelnemers of de gebouwen en/of faciliteiten waar het consult/workshop/training gehouden wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASWELL© Astrid de Heij 2008 | KvK: 37145030   |   Algemene Voorwaarden | Disclaimer* | Privacyverklaring